Shub Niggurath a Nyarlathotep

19. července 2010 v 18:07 | Zatím si nezvolil jméno |  Články
K nezvýznamějším božstvům Mýtu Cthulhu patří bezesporu Shub Niggurath a Nyarlathotep. Shub Niggurath i Nyarlathotep patří k tzv.Vnějším Bohům, k entitám o jejichž existenci nás informoval mediumisticky nadaný spisovatel H.P.Lovecraft.Vnější Bohové jsou odlišní v mnoha ohledech od entit s nimiž okultisté normálně pracují.Podobně jako Henochiánští Andělé si tyto entity vymohly svou pozornost a spravily lidstvo o své přítomnosti z vlastní vůle.Narozdíl od Henochiánských entit se Vnější Bohové nepřibližují ničemu co člověk zná, nelze je nazvat anděly, démony, živlovými duchy, jejich podoby se nepodobají čemukoliv co známe a tváří v tvář jejich nestvůrnosti neobstojí žádný grimoárový démon.Nejsou hierarchizovaní, ku ničemu poutaní, nezastupují síly dobra ani zla, hovoří se o nich jako o všudypřítomných, právě k nim se nejlépe hodí výrazy jako nepojmenovatelný a nepopsatelný.Narozdíl od jiných, často velice poutavých systémů, se zde nemůžeme zbavit dojmu, že se setkáváme s nečím naprosto ojedinělým a zvláštním.


Vnější Bohové se začali manifestovat s počátkem tzv.Nového Aeonu, kdy mág Aleister Crowley obdržel poselství od bytosti jménem Aiwass v Egyptě, která prorokovala počátek nového věku a konec věku starého, též Crowleymu nadiktovala Knihu Zákona.Nanejvýš pozoruhodné jest, že v této době (avšak i mnohem dříve a později)již zmíněný spisovatel Lovecraft trpěl živými nočními můrami o bytosti jménem Nyarlathotep, jehož popis je prakticky totožný jako Crowleyho popis Aiwasse.Stejně jako Aiwass přišel Nyarlathotep z Egypta.Ohledně podivných spojitostí mezi Crowleyem a Lovecraftem odkazujeme na dílo Kennetha Granta, které inspirovalo též sumerský padělek Necronomiconu.Nyarlathotep je první z Vnějších Bohů, který se zjevil lidstvu, posel Prastarých, poznali jsme jej dříve než Dagona, Cthulhu nebo Yog-Sothoth.
Vnější Bohy nelze brát zcela jako bytosti, není možné je přiřadit k jedné negativní nebo pozitivní planetární síle, oni nejsou z tohoto světa.Není možné je srovnat například s Goetickými démony či génii Kabelákova Tajemství Velkého Šému.Kromě toho, že Vnější Bohy nikdy nemohla vymyslet lidská mysl a nepodobají se ničemu co člověk vymyslel, jedná se o zcela odlišný princip původu, zdroje a podstaty.Jsou to spíše než entity, bytosti, duchové nebo božstva neantropomorfizované kosmické principy.Vnější Bohové se spíše než démonům z Grimoirium Verum a Magie Innaturalis přibližují duchům chemických prvků a sloučenin, jak o nich píše Jozef Karika v Liber 767 vel Boeingus, v zásadě by bylo možné tyto chemické entity zařadit mezi Vnější Bohy.Jediné lidské na těchto entitách jsou jejich jména, jak u Vnějších Bohů i u Chemických duchů, člověk si potřebuje alespoň částečně pojmenovat a přiblížit nepojmenovatelné a zasadit alespoň trochu řádu do Chaosu.Říkáme vodík a myslíme nepředstavitelně v nekonečnu všudypřítomnou látku, stejně tak myslíme určitý strašlivý děj s nímž vše existující začalo, oddělení vod od nebes z Koránu a nazýváme jej Azathothem nebo Velkým Třeskem, abychom si jej přiblížili a polidštili, potřebujeme jméno, aby to pro nás začalo existovat.Nyní již se můžeme pustit do pokusu o nahlédnutí pod  voskovou masku Nyarlathotepa a odhalení tajemství Černé kozy z lesů s tisícem mladých.
Nyarlathotep, první který zjevil svou podobu člověku a s ním také započneme, nechť Shub Niggurath odpustí, že tentokrát nedáme přednost dámě.Nyarlathotep odpovídá principu rozumu a uvažování, tedy dle astrologie Merkuru.Vnější Bohy však nelze vyjádřit podle naší astrologie, žádný z nich neodpovídá jen jednomu nebeskému světlu, poutají v sobě vícero planetárních sil, aby lépe vyjádřili pravou podstatu sebe sama a kosmu samého.U Nyarlathotepa je to rozum jdoucí až k plutonským nelidským zónám.Je to aplikovaný rozum, který zná tajemství Azathotha a ví jak využít cokoliv.Bůh lstivosti, trikař, vtipálek a král zlodějů.Bůh šílené a zvrácené geniality.Nyarlathotep je primárně merkurický, na sefirotu odpovídá sefiře Hod.Co se týká lidských mytologií zhruba mu odpovídají Legba, Veles, Thoth, Lucifer, Hermes a Loki, vzhledem ku stvoření těchto mytologií před začátkem Nového aeonu a objevením transsaturnským planet je nelze brát za rovnocenná porovnání, neobsahují v sobě vše a neodpovídají současné realitě.Nyarlathotepova družka je Shub Niggurath, z tohoto důvodu je vhodné prozkoumat vztahy mezi těmito merkurickými božstvy, jejich družkami a též božstvy obsahujícími kozí a venušinské prvky, o čemž se více zmíníme když budeme probírat Shub Niggurath.Další vlastnost Nyarlathotepa pochopíme, když si uvědomíme, že jej Colin Wilson navrhuje ve své verzi al-Azífu volat v období Dušiček, tedy v den kdy se otevírají přechodové brány světů a kdy pomyslně přejímá smrt vládu nad životem, kdy definitivně končí kralování jara a léta a vlády se neodvolatelně chápají síly zimy a podzimu.Ve slovanském panteonu je to vyjádřeno soubojem Černoboga a Bělboga.Je to Nyarlathotepův saturnský prvek, o němž hovoří i Donald Tyson, když zmiňuje Nyarlathotepa jako pána nekromantie.Nyarlathotep je thanatos, jeho družka volaná o Valpuržině noci, kdy se opět otevírají brány do jiných světů, tedy ve dni souvisejícím s oslavou života a plodnosti kdy život přejímá vládu nad smrtí je oproti tomu eros.Můžeme říci, že rozum úzce souvisí s úzkostí a smrtí, z našeho pohledu je tedy spíše negativní, nebo nepříjemný.Vysvětlete obětem dokonalého vraždění v důsledku nyarlathotepovského rozumu, že je to v zásadě pozitivní, stejně jako pohled na nepopsatelně hrozivou realitu ze kterého se již nikdy zcela nevzchopíte, jako mnozí hrdinové Lovecraftových příběhů.Úspěšnou technikou navození těchto pocitů strašlivého poznání je práce s Abramelinovou knihou o magii, po jejímž absolvování se jeví utrpení postav Lovecraftova díla ze zcela odlišného úhlu.Vyspělá civilizace, která ve svém vývoji dojde až tak daleko, že jí Nyarlathotep odhalí tajemství výroby zbraní hromadného ničení se bude muset ukázat dostatečně schopnou, aby se s nimi sama nezničila.Možná je inteligence evolučně velice nevýhodnou, protože nevyhnutelně směřuje ku destrukci druhu.Během kontaktu s Nyarlathotepem nám byla sdělena jeho úzká souvislost s Adolfem Hitlerem.Můžeme nahlédnout ku další Nyarlathotepově vlastnosti, jakou je lstivost, ten bůh nelze přelstít, ale přelstí kohokoliv bude chtít.Dalo by se to nazvat změnou kontextu.Hitler byl považován za největší dar německému lidu, za světlo v temnotách, které bylo sesláno z hůry, aby pomohlo Němcům před zničením, ale pak náhle dal rozkaz ku otočení vojsk před Moskvou a zanedlouho ruští vojáci pochodovali srdcem Berlína.Takže lze říci, že byl spíše temnotou ve světle a namísto slibovaného vítězství přivedl Německo ku zkáze.Nyarlathotep přijde z ničeho nic během konfliktu dvou národů a nabídne pomocnou ruku, odhalí jak vyrobit atomovou bombu a odejde dříve, než řekne jak jí použít a válka dvou národů skončí tak, že se s ní sami zničí.Nyarlathotep (Rozum) není však primárně negativí, zlý a destruktivní, pokud je ovšem ovládán.Malé dítě se snadno snadno zastřelí puškou, ale člověk který chápe jak funguje v celé její síle a moci s ní dovede ulovit zvěř, ubránit se zločinci a přimět nepřátele ku poslušnosti.Nyarlathotep je též Albert Einstein.
Pro magické kontaktování Nyarlathotepa je vhodné užít sigila z Liber Koth, které se ukázalo jako velice aktivní a užitečné.Pouhé zaměření na sigilum a nebo jeho imaginace ve vhodném rozpoložení vede ku tranzu a průniku do futuristicky se jevících sfér, kde je Nyarlathotep přítomen a mága vede či jej táhne.Tyto zkušenosti se velice podobají popisu zážitkům hlavní postavy ze Snů v čarodějnickém domě, povídky od H.P.Lovecrafta.Někdy se koncentrace na sigilii neprojeví ihned, například když mág není ve vhodné rozpoložení, ale až později během spánku.Běžné jsou stavy spánkové obrny a lucidní sny.Sigilum lze aktivovat i jinými způsoby, jako vyrytím do kůže a nebo prostřednictvím sexuální magie.Působení Nyarlathotepa na člověka se projevuje mimo jiné paranoiou, melancholií, povzneseností a netrpělivostí.Mezi další důsledky patří též manipulativnost, přesvědčivost, vtipálkovství, logičnost a sklon ku žertům, byť zlomyslným.Jako pozitivní lze zařadit fenomenální paměť, neskutečnou intuici a též schopnost hovořit.Vlastnosti a vliv Nyarlathotepa je velmi rozsáhlý, lze zde uvést jen ty nejmarkantnější změny, ke kterým došlo během experimentování, jedná se více méně o vlivy signované Merkurem a Plutem.Zejména plutonské důsledky se mohou zdát strašlivé a ohavné, až jako patologická změna osobnosti.Nyarlathotepovu podstatu nelze popisovat, lze jí jen zažít, popisy mohou být zavádějící a nebo vést k předpokladům.Za zmínku však též stojí zájem o hraniční situace, o nepředstavitelno a to co bude většinou lidské populace vyhodnocováno jako nesmírně kruté, sadistické, zvrácené a nepřijatelné.Pozoruhodná je inklinace ku různým extremistickým směrům, která však není většinou skutečná a mág si je dobře vědom nesmyslnosti těchto směrů.V okolí mága může dojít ku názorovým změnám a nebo přímému přijetí extremistické filosofie blízkými, jako kdyby byl infekční.Bude to způsobenou samotnou podstatou Nyarlathotepa inklinující ku vytváření nesmyslných ideologí a nebo jejich přejímání a následném oblbování vhodných jedinců, lze to pojmout jako určitý žert a nebo důsledek osobního pocitu nadřazenosti a touhy po moci, mág se však může stát tímto způsobem též obětí Nyarlathotepova vtipu.Je nutné předeslati, že se mág nesmí sám přiklonit k těmto ideologiím, byť by to bylo lákavé a čekala jej kariéra vůdce hnutí tíhnoucího ku vládě.Práci s Nyarlathotepem se zabývá též  magický grimoár Grimoirium Imperium.
Shub Niggurath zvaná též Černá koza z lesů s tisícem mladých je Nyarlathotepova družka, matka tisícera temných mladých.Shub Niggurath odpovídá principu emocí, je to protipól rozumu Nyarlathotepa.Astrologicky ponejvíce odpovídá Venuši, ale jako ostatní Vnější Bohové není jednoznačně astrologicky zařaditelná a z tohoto hlediska je spojením vícera sil.Dle Colina Wilsona má být volána o Valpuržině noci a dovede přinést všechny pozemské radosti.Tuto bohyni, zdá se, nejlépe vystihují fráze ženy, víno a zpěv a nebo sex, drogy a rock n'roll.Je to bohyně vládnoucí nad sexualitou, všemi formami potěšení a tvorby.Bohyně plození, nejen biologického, ale též tvorby.Bohyně života.V rámci již existujících panteonů jí odpovídají:Erzulie, Hathor, Eset, Astaroth, Ištar, Lilith, Lada, Pan a Afrodita, jak již bylo řečeno je porovnání se staroaeonskými panteony vytvořenými člověkem velice nedokonalé, nikdo nedokázal vystihnout celou podobu této bohyně, jsou to jen určité její antropomorfizované aspekty a navíc neobsahují transsaturnské síly, které jsou dnes pro naše porozumění světu nezbytné.Na kabalistickém stromu života odpovídá Shub Niggurath sefiře Necah, která leží naproti sefiře Hod, která přísluší jejímu druhovi Nyarlathotepovi.Shub Niggurat je zována černou kozou, je jí přiřazen kozí symbolismus, tedy atribut venuše.Tento atribut vlastní též bůh Pan a koza či kozel je zvíře přináležející v křesťanské mytologii ďáblu.Křesťanství si jako negativní protipól svého Boha vybralo právě principy zastupované Shub Niggurath a Nyarlathotepem, tedy Venuši a Merkur.Tyto principy však byly navzájem spojované i v jiných mytologiích, stejně jako jsou v Mýtu Cthulhu Shub a Nyarlathotep manželé.Kupříkladu slovanský bůh Veles byl též bohem dobytka, bůh Pan byl synem boha Herma.Nyarlathotep sám je rohatým bohem, černý muž s rohy, ďábel čarodějnického sabatu, což je však jen jedna z jeho tisícera podob.Ačkoliv je Shub Niggurath bohyní sexu, nelze jí primárně přířadit k Luně či Yesodu, této korespondenci odpovídají Lovecraftovi hlubinní a bohyně Ygnalabo, Lovecraft však sexuální stránku svých kosmických hrůz zastíral, kvůli vlastní asexualitě a stydlivosti.Shub Niggurath přísluší všechna sexualita a zároveň umělecká tvorba, jdoucí až k obzorům nepředstavitelné hrůzy, ohavnosti a perverzity.Je nutné poznamenat, že to co většina lidí považuje za perverzní je v zásadě normální a ani zdánlivě se nepřibližuje možnostem zvrácenosti.Bavit se za každou cenu.Osobou představující v sobě principy Shub Niggurath je například Aleister Crowley.
Podobně jako s Nyarlathotepem lze se Shub Niggurath navázat kontakt pomocí znaku z Liber Koth, které se ukázalo jako velmi vhodné.Podobně jako u Nyarlathotepa může být aktivováno například vyrytím do kůže, soustředěním nebo jinou metodou.Při prvním kontaktu se silami Shub Niggurath jsou běžné opakované stavy spánkové obrny, případně pocit přítomnosti něčeho vědomého v blízkosti mága v období okolo spánku.Později se ani v opakovaných snahách o aktivaci znaku znovu stavy obrny neopakují.Shub Niggurath neslouží jako posel nebo most mezi Vnějšími Bohy a inteligentními rasami, to má na starost hlavně Nyarlathotep.Vyskytují se náhledy a vize technorganických struktur, podivných prehistoricky se jevících krajin s bujnou vegetací, Gigerovské  výjevy.Další vlastnosti Shub Niggurath se projevují v celkovém bohémství a bohémském náhledu na život:,,Život se nežije, ale užívá".Pocit radosti, vnitřního uspokojení, značná a silná tvořivost.Též zlepšení mezilidských vztahů, vznik náklonosti a lásky.Shub Niggurath lze úspěšně užít ku milostnému očarování.Shub Niggurath zasahuje vztahovou, emocionální a tvořivou stránku mága.Má vliv na hormonální oblast.Vliv Shub Niggurath lze uznat za velmi příjemný, samozřejmě má však i svou negativní stránku a mág se jí nesmí nechat ovládnout a pohltit.Poživačnost, perverzita, nemravnost, snaha navštěvovat společenské akce a též užívání všemožných prostředků ku obšťastnění, zájem o kulturu.To jsou některé aspekty vlivu a nejmarkantnější změny zachycené během experimentování.Jinou možností kontaktu se Shub Niggurath je rituál uvedený v al-Azífu Colina Wilsona.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 acetda acetda | E-mail | 19. července 2010 v 18:16 | Reagovat

Osobně myslím že nejlépe lze přiblížit Nyarlathotepa a Shub Niggurath jako Lucifera a Lilith. Vyhrocené rácio a emoce do patalogického stavu.

Přirovnání Shub k tvorbě Gigera je naprosto trefné.

Nyarlathotep vystupuje jako tvůrce Atomové bomby až v Blochově Shadow from the steeple, kde Bloch prokazuje poctu Lovecraftovi a pasuje ho na úroveň novodobého proroka. Ale jeho technologické nadání je už v short story Nyarlathotep. Stejně tak jeho mnohotvárnost. Ve Snovém putování je o něm mluveno jako o tom s bezpočtem podob a v Hounter from the Dark je spojován s černým faraonem z Khemu (Egypta) jehož přijal jako avatara.

Jan Koubič Kouba

2 Vy víte kdo Vy víte kdo | 20. července 2010 v 12:40 | Reagovat

Obávám se že aplikaci Mýtu Cthulhu na křesťanský "panteon" bude velice problematická.Nyarlathotep je rozum a tak do určité míry koresponduje s Luciferem (Tímto jménem byl nazýván i Ježíš Kristus a v pravoslavné církvi jest tak zván stále), ale též s Metatronem, coby poslem Boha.Oba dle západní okultní tradice, jak posměšně poznamenává A.C.v Konx Om Pax, v určitou dobu magické evokační praxe navštívili adepta a požadovali po něm odůvodnění jeho konání.Metatron je posel Boha a Lucifer zase Satana (JHVH a HVHJ), tedy dualisticky rozdělený posel Boha.Lucifer byl povýšen na arcidémona a vládce zla, tedy zastoupil satana, jako temnou stranu boží.Lucifer je zároveň jitřenka.Představuje jakousi obdobu Choronzona, coby protivníka božího, je to dárce moudrosti, který se stará o "čištění" silných od slabých.Dal lidem jablko poznání a Bůh ho coby vzpurného anděla použil ku hlídání Prahu.Michael Ford přiřazuje Lucifera ku Venuši.Lilith není družkou Luciferovou, ale družkou Samaela hada genese.Taktéž jí spíše lze přiřadit ku Luně.Shub Niggurath v sobě obsahuje i lunární stránku, je to spojení vícera astrologických sil, stejně jako u Nyarlathotepa, aby vyjádřena byla emocionální stránka.V mytologiích došlo ku zařazení určitých aspektů sil Shub Niggurath a jejich popsání jako různé mytologické postavy:Lilith, Pana a nebo Venuše.

3 Vy víte kdo Vy víte kdo | 20. července 2010 v 12:41 | Reagovat

Možná by bylo dobré udělat určité specifické Shub Niggurath na určité její aspekty:Shub příroda, Shub hudba a Shub perverze, jako je to ve vúdú, kde jsou záplavy Erzulií.Shub není možné přířadit k žádnému jednomu astrologickému znamení a nebo postavě, bylo by to jako ořezání dubu podle zeravu.Nesouhlasím s vyhrocenností rozumu a citu v podání Shub Niggurath, protože to vede ku nazírání těchto sil jako hraničních a výhradně transplutonských, ale ony v sobě obsahují celou širokou oblast co nazýváme rozumem a citem.Od vznešené umělecké tvorby, až po Henry Lee Lucase.Představuje to tyto oblasti takové jaké jsou v době tzv.Nového aeonu a po objevení nových astrologických sil, lidstvo se s nimi musí vyrovnat, jejich chorobnost se objevuje v případě že je nezvládne a že je to na ně příliš, pokud se lidstvo s "prastarými" či vnějšími bohy nevyrovná, tak jimi bude zničeno.To je to čeho se bál Frater Achad.Křesťanství nebylo se svými svazujícími zákazy a saturnským asketický ideálem bezdůvodné, aby bylo možné "Dělat co chceš" je nutné mít sílu a rozum.Láska je sice zákon, ale láska pod vůlí.

4 Noira Noira | Web | 20. července 2010 v 19:59 | Reagovat

Nemohu říct, že by mi sedělo srovnávání Prastarých s jakýmikoliv jinými bytostmi, jakože u těch předovýchodních mohu hovořit ze zkušenosti... Lilith je podobná Ištaře. Nyarlathotep semi jednou zjevil a byl celý černý, což je neblahé a ukazoval tím také něco zvláštního. Řekl mi, že má tituly Pán hadů a Pán zvířat a že všechna podivná zvířata v mých snech patří pod něj. *kroutí hlavou*

P.S. O tento druh praxe se vůbec nezajímám, ten sen přišel vlivem četby Kariky..

5 Noira Noira | Web | 20. července 2010 v 20:01 | Reagovat

Erzulie ve voodoo je jako Bohyně ve Wicce - obsahuje v sobě desítky bohyní. Mstivé, prudké, jemné, plaché, staré, mladé. Stejně jako Afrodita je ve skutečnosti "rodina" bohyní, Afrodita Urania není Afrodita Porné nebo Afrodita Tančící na Hrobě....

6 Cody Cody | 20. července 2010 v 21:21 | Reagovat

Jen bych dodal, že snaha o nacházení korespondencí "zemské magie" a "magie mýtu Cthulhu" je přinejmenším naivní. Shub-Niggurtah není ani Lilith, ani Ištar ani cokoliv jiného. Její esence je too transtranstranssaturnská a zároveň paraklifotická. Takže tudy cesta nevede přátelé.

7 acetda acetda | E-mail | 21. července 2010 v 1:01 | Reagovat

Osobně se mi Nyarlathotep zjevuje v plazí formě, takže na tom asi něco bude, myslím že jde o práci podvědomí, protože v básni Nyarlathotep HP píše: zvířata mu olizují ruce, což docela nahrává oné vizi správce zoo.

To je pouhé přirovnání, všechny extraterestriální bytosti Mythosu jsou mimo náš solární systém, tedy naší sféru planet, analogii, koncepcí. Některé jsou blíže některé dále, ale jisté podobnosti tu jsou, similarita mikro&makro. Taktéž jakékoliv pojetí duality je vedle, v universálním měřítku nic takové neexistuje.

Jan Koubič Kouba

8 Cody Cody | 21. července 2010 v 8:08 | Reagovat

Mám taky zušenosti s Nyrčou jako s černým lesklým hadem, takže se velmi přesně shodujeme. I jeho podoba dle HPL "bytost z červů" tomu nasvědčuje.

9 Vy víte kdo Vy víte kdo | 21. července 2010 v 8:24 | Reagovat

Jsem proti nazírání prastarých jako bytostí, protože to pak vede ku vypodobňování Azathotha jako dědečka s vousy apod.Nebo ku snahám je přiřadit k přesnému úseku zvířetníku, živlu a jedné určité planetě.Něco z nich můžeme zařadit, je to pozemské a nám známé, ale je toho málo.U pozemských mytologií platí, že je možno je zařadit, zaškatulkovat a považovat za jednoduché bytosti, tyto mytologie vytvořili lidé, v pozemském prostředí, dokonce to nejsou ani globální pozemská božstva.Vytvářelo je antropocentrické lidstvo, na zemi a bez znalostí hlubin a základů kosmu.Z toho plyne nesmírné množství omezení a již při této úvaze se nám musí jevit snaha přirovnat Vnější Bohy ku něčemu co člověk v historii uctíval jako poněkud naivní.Přirovnat můžeme určitý aspekt těchto sil, o což jsem se pokusil v článku, ale říkat že Nyarlathotep je Lucifer je nesmysl.Nehledě na to že se oba objevují na sabatech a mají růžky.
[5]:Nyarlathotep a Shub Niggurath jsou v zásadě Bůh a Bohyně Wiccy, existuje i Nyarlathotep coven.
[6]:Ku dokonalému popsání Vnějších Bohů a Prastarých vám chybí řeč.Nedovedete to popsat, protože je to mimo.Ikdyž sefirot/klifot je asi jediné s čím by se dalo v tomto směru operovat, myslím že je to stejně zcela mimo, klifot/sefirot je způsob pozemského nazírání.Zkuste si představit jak rozdílně chápe věci cizinec a jak rozdílně by je chápal příslušník jiné pozemské inteligentní rasy a pak můžete uvažovat o chápání něčeho co se vyvinulo, třeba u Siria.

10 acetda acetda | E-mail | 21. července 2010 v 8:29 | Reagovat

[9]: Přesně tak to vidím i já. Aby šlo tyto síly správně nazvat nesměli bychom být svazováni lidským nazíráním, jedná se o extraterestriální směr.

Jan Koubič Kouba

11 Pujcime Vam Bez Potvrzeni Prijmu Pujcime Vam Bez Potvrzeni Prijmu | E-mail | Web | 1. května 2011 v 17:20 | Reagovat

Pujcka Na Rekonstrukci

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama