Na co si dát pozor při práci s magickými entitami

18. listopadu 2010 v 9:18 | Pavel J.
Magickou entitou myslíme "bytosti" s nimiž přicházíme do styku prostřednictvím magické praxe.Jedná se o entity v určitém smyslu analogické běžným organickým bytostem, jako jsou rostliny, živočichové a lidé.

Můžeme je brát jako samostatné bytosti, nadané určitou inteligencí, které ale neexistují fyzikálně, ale jako útvary bytující v odlišné úrovni reality, která má velice blízko k vědomí a je nadřazená běžné fyzikální úrovni. Díky této spojitosti vědomí a nevnímané úrovni kde tyto bytosti existují můžeme skrze tuto úroveň dojít ke kontaktu s čímkoliv co existuje ve vědomí.Tato úroveň bývá nazývána jako astrál, svět duchů, nadsmyslová rovina, to je ten plastický prostředník jehož existenci předpokládají tradiční hermetici jako prof.Milan Nakonečný csc.nebo Josef Veselý.Zároveň, ale tyto zdánlivě samostatné bytosti můžeme zredukovat pouze na archetypy (předobrazy) z nevědomí, jsou to archetypální obrazy z hlubin našich myslí, určité úseky, aspekty našeho vědomí.Jak dokazuje zkušenost, tak jako bytosti zkontaktované útvary mají velice mnoho vlastností dokazjících psychologický původ, jejich podoba se mění v průběhu věků s tím jak se mění kolektivní nevědomí lidstva.Někdy jednají a chápou spíše jako kousky z hlubin naší psychiky, než jako samostatné bytosti.To co bereme jako jednotlivé bytosti, nebo archetypy psychologie můžeme vyjádřit i jako energie, slepé síly, které mág užívá jak chce a jeho mysl jim dává podobu bytostí, aby bylo snadné jejich uchopení, podobně jako malíř užívá barvy na paletě.Jsou to speicificky podbarvené síly, ale namísto fyzikálních sil je k jejich popisu a vyjádření mnohem lepší astrologie, jako kdyby to byly směsice siderického světla, které podle astrologické nauky na nás dopadá a ovlivňuje dění zde.Nejmodernější snaha o jejich analýzu je vyjadřuje jako shluky informací, určité programy, které mají tendence se šířit a přepisovat dle sebe okolí.Samozřejmě mysl je tím co programuje a co má v sobě specifické programy nahrané.To co za sebe považujeme a jsme je jen souhrn programů podle kterých jednáme a protože je celé reálno jen informacemi, tak mág je ten kdo s manipulací s nimi může reálno přepsat podle sebe.
Žádný z těchto pohledů na magické entity a magii samotnou není správný, protože každý z nich je funkční (takže ikdyž zastáváme jen jeden z nich tak můžeme provozovat magii) a obsahuje něco co ten další ne a předkládá nám nové a jinými pohledy nenabízené možnosti.Tyto magické systémy vznikaly postupně, jak se rozšiřovalo vědění a uvažování mágů, ti postupně objevovali a nezávisle na sobě vytvářeli lepší a lepší modely podle nichž magie funguje a vysvětluje její další a další možnosti.Je to podobné jako s evolucí fyziky.Klasická mechanika nám umožňuje vysvětlovat a operovat s běžnými soustavami v běžné rychlosti, jako třeba s vozíčkem tlačeným stařenkou, ale tu už nemůžeme aplikovat na atomy, molekuly a subatomární částice, kde musíme užít model kvantové fyziky a ten nám zase nepomůže při popisu vlastností černých děr a objektů pohybujících se v rychlostech blízkých rychlosti světla, kde použijeveme relativistickou fyziku.Tyto modely se navzájem nevylučují a můžeme operovat jen s jedním z nich, s tím že se ale ochudíme o možnosti plynoucí třeba z kvantové mechaniky.Mág by měl užívat všech těchto modelů, protože zároveň spolu nám dávají nejucelenější pohled na magii a to vše co o ní víme, jinak je magie jako psaní na klávesnici, ze které jsme podstatnou část klávesnic vytrhali, kromě těch známých podle námi uznávaného modelu, něco sice lze napsat, ale se všemi dostupnými klávesnicemi na místě toho napíšete mnohem více.Kdyby Stephen Hawking ignoroval kvantovou mechaniku, tak by nikdy nepřišel na možnost, že model černé díry se s horizontem událostí je chybný, protože z ní mohou za jistých okolností částice unikat.
Velké množství problémů v magii bude plynout z toho, že si neuvědomujeme všechny poznatky seskupené v jednotlivých modelech.Opomíjený model obsahuje věci, které vámi užívaný pohled na věc ne.Takto budeme zaklínat nějakou bytost dejme tomu nějakou lunární entitu a podle demonologického pohledu je to uzavřená soustava, mezi námi a démonem je magický kruh a nic neprojde, ale kontaktem s nějakou entitou zároveň brnkáme na tu strunu našeho já, která s ní souvisí a tak vyvoláváme, zvýrazňujeme podstatu oné entity i v sobě samém, tak ona lunární entita může u nás dejme tomu zapříčinit zvýšení pasivity, lenost, podřízenost.Oproti tomu brát entity jen jako psychické prvky nám také může přinést nepříjemné překvapení, protože ta entita vyvolá nejen psychickou, ale i fyzickou odezvu, kterou ale můžeme nasměrovat směrem jakým chceme.
Nebezpečí z kontaktu s magickými entitami plyne z jejich podstaty.Povaha astrálních entit se skládá z potřeby krmení se, pudu sebezáchovy, snahy o replikaci a šíření se.Velmi připomínají infekci, každý máme své vlastní informační infekce, jejich způsob šíření spočívá v našich snahách přesvědčovat o správnosti svých informací druhé osoby, tedy šířit infekci (npř.oranžová je hezká, demokracie je správná, Cradle of Filth jsou skvělí, kdo jí květákový mozeček není cool).Z těchto infekcí, co můžeme brát jako entity je stvořená celá naše osobnost, proto nic z nás nemá smysl, uděláme si chemoterapii a nakazíme se něčím jiným, protože pokud chceme existovat musíme být infikovaní, ale nenechat se identifikovat s infekcí.Každá astrální entita má potřebu se šířit, hledat nové uctívače, protože lidé jsou krmení, astrální entity jsou jako Oriové ze seriálu Hvězdná brána.Ježíš Kristus, Egregor internetu, pračky nebo politické strany, vše chce více potravy a hledat nové a nové uctívače.
Ostatní vlastnosti entit jsou dány naším designem, kterým jsme je vybavili, je to vše ten samý produkt rozličných vědomí zformovaný do různých forem a obdařený různými vlastnostmi.Pokud je infekce-entita designovaná dobře, je chytlavá, hodně virulentní, tak se začne masově šířit, například tím že slíbí infikovanému nějaké výhody, že naopak vyhrožuje nevýhodami a že netoleruje neinfikované.Existují i málo infekční entity a nebo entity, které byly vytvořené, čili vymyšlené jako silně pozitivní u nichž byl přirozenosti do cesty postaven jejich design.Podstata všech astrálních entit je stejná, jsou to všechno lační "démoni" ze všeho nejvíce chtějící se krmit a šířit, některé jsou v tomto směru neschopné a jiné naopak velice schopné.Je jedno, zda-li je taková astrální entita Ježíšem Kristem se všemi ideály, dobrotivostí a celým souborem vlastností jdoucích proti klasické představě pudové astrální nenažranosti, nebo andělem projektovaným tak aby byl slušný, vznešený, dobrotivý, čistý a já nevím jací jsou ještě andělé v představách a fantaziích.Je to jen "astrální světlo" zformované a vybavené určitými kvalitami, ale pořád zůstává tím samým "astrálním světlem" ať už tomu dáme křídla nebo rohy.Démoni v křesťanské tradici byli navržení tak, že snáze odhalí svou pravou podstatu, protože je bereme jako ty "zlé", "drzé", "protivníky světla", smyslem jejichž existence je využívat lidi a uzavírat s nimi smlouvy jdoucí proti Bohu apod.Oproti tomu andělé (doporučuji každému vybavit si anděla z filmu S čerty nejsou žerty a ne toho co v Bibli s atomovou bombou vyhazuje do vzduchu jistá města) jsou ti "hodní", vzory "čestnosti", "mravnosti" a všeho toho "dobrého", takže předtím než opatrně a slušně sdělí, že by bylo pro mága dobré, kdyby s andělem uzavřel pakt a že je vhodné, aby se identifikoval s jeho "vysokou podstatou" a přijmul vznešené ideály, jež představuje, se chová velice zdvořile, slušně a vznešeně.Přečtete si článek Riziko disproporce v kapitole Bohové jako egregory v knize Příručka vysoké magie a knihu Mariánská zjevení z hlediska hermetismu obojí od Josefa Veselého.
Z archaických okultních spisů, které vznikaly v evropském křesťanském prostředí, většinou rukou hermetiků, můžeme získat dojem, že je existuje cosi vysokého a cosi nízkého, že existuje nějaké abstraktní dobro, se kterým by se mág měl stotožnit a že naopak by se měl vyvarovat abstraktnímu zlu, které je nízké a překážkou pro duchovní vzestup.Od toho se odvodily kdysi populární výrazy jako Theurgie a Psychurgie.Theurgie (v časopise Enigma se obvykle objevuje vysvětlení coby magická teorie, ale to je chybné.Je to odvozeno od slova theos-Bůh)označuje práci s vysokými silami, génii, tím co je blíže Bohu.Psychurgie je pak to ostatní, nízké, co má daleko k vznešenosti a řádu, jako živloví duchové, démoni, elementárové, larvy apod.Docela hezky je to rozvrženo v Lexikonu magie od prof.Milana Nakonečného csc.Toto rozvržení je umělé dle umělého řádu a nemá pro nás žádnou skutečnou hodnotu.Vysoké astrální síly s nimiž operuje theurgie jsou stejně vysoké jako masturbační nebo kuřácké larvy, sice vznikly na podkladě modelu sil tvořících vesmír, ale je to jen lidské uchopení sil vycházejících z podstaty kosmu.Je to zase jen kus "astrálního světla" zformovaný v závislosti na modelu do formy kosmické síly.Hermetismus se nejvíce rozvíjel v dávných dobách, z magického hlediska před nástupem nového aeonu, nebo předtím než se rozvinulo naše současné uvažování, v dobách kdy bylo myšlení hluboce zatížené náboženskými dogmaty různých sekt a tak i toto uchopení tvůrčích sil musí zákonitě mít nedostatky a působit z našeho pohledu zastarale a komicky.Dnes už stěží dovedeme uvěřit v Boha vypadajícího jako člověk co se v bílé noční košili vznáší nad černou lagunou, tvoří bezdůvodně primitivní humanoidy nápadně podobné opicím, jen tak z legrace na takřka totožném genetickém základu jako mají lidoopi a slouží mu armáda okřídlených kuřatolidí v tógách.To už můžeme brát maximálně jako hódně abstraktní symbolismus, nebo spíše pohádky, jimiž se tehdejší lidé pokoušeli vysvětlit proč je vše tak jak je.Dnes potřebujeme nové pohádky, lépe odpovídající tomu jak dnes nahlížíme na vesmír.Nikdy se nedostaneme k podstatě všeho, ale je hloupým anachronismem a hříchem na rozumu se v dnešní době pouštět do studia dávných představ a jejich postav, zvláště když máme nové představy a postavy.To je okultní historie a magická archeologie.Mým úmyslem ale není dohadovat se, zda-li je lepší v současnosti pracovat s duchy s nimiž dělali pravěcí šamané, aby chytali mamuty, s bytostmi z filosoficko-náboženských konceptů tvrdících že je země plochá a nebo s něčím co odpovídá realitě ve které žijeme nyní a nám co jí žijeme.Je omylem domnívat se že astrální bytosti tu jsou pro nás, že jsou to učitelé, smyslem jejichž existence je pomáhat člověku, sloužit mu a nebo naopak že jsou to nepřátelé, které musíme na potkání ničit.Faktem že existují, že jsme pro ně důležití, protože jsme jejich stvořitelé a potrava.Bez nich nemůžeme být, oni tvoří obsah našeho vědomí.Máme na výběr buď přistoupit na určitou symbiozu, nebo nebýt.Astrál jehož obyvateli tyto bytosti jsou je spojnice mezi myslí a fyzickou realitou, vše co existuje v mysli i ve fyzičnou je zároveň astrální, díky této spojnici funguje magie.Pokud nechceme existovat v realitě, která vlastně není nic jiným než výplodem vědomí složeným do mozajky vidin snažících se zaujmout a spoutat své diváky, tak můžeme jednoduše přestat existovat, je to konec bytí, to je osvícení, splynutí s Bohem, dosažení nirvány-nicoty.Když tu hovořím o magických entitách, tak upozorňuji na to, že takovou entitou, nebo bytostí je cokoliv co je, můžeme si vymyslet pohádku a pak vyvolávat její postavy, nebo noční můry z vlastních snů, stejně jako můžeme to samé udělat s egregorem notebooku, města, nebo nosorožce.Dohromady to vše tvoří realitu, která je velmi šílená.Není zas tak obtížné si představit, že je celý svět jen výplodem fantazie, že je jenom sen, vždyť vše co o něm vníme a čím jej vnímáme je jen to, jak naše mysl zpracovává všechny informace získáné našimi smysly.Klidně můžeme být v kómatu, připojení k nějakému Matrixu a nebo sami jen výtvorem simulujícím vědomí, vnímajícím jen iluzi světa.Z magického pohledu je tato mája, iluze reality, tvořena jen ideami-egregory, které si sami vytváříme.Jak už jsem řekl je to symbiotický proces, bez nás nejsou oni a bez nich nejsme my.Každý člověk je více méně zotročený těmito programy, entitami nebo jak to chcete nazvat, co dohromady tvoří náš pohled na realitu.Mág má narozdíl od zbytku populace tu výhodu, že si toto zotročení uvědomuje, tak jej může regulovat a namísto toho nechat se zotročením podrobit, si může dělat co chce.Takové možnosti byly dobře využity praxí chaos magie zvané paradigm shifting, čili střídání paradigmat a též ve změně sebeobrazu popsané v Zónách Stínu od Jozefa Kariky.Tyto metody spočívají v zamezení trvalému upnutí se na jedno paradigma, nebo jeden soubor názorů a egregorů a též v trvalé identifikaci sebe s jednou představou o sobě, ale v jejich střídání.
Opačnou možností je vzdání se svobody, mág co zná pravdu o astrálních entitách, je v pozici, kdy si může domluvit podmínky svého otroctví.Tomu se obvykle v závislosti na okultní tradici, která vznikla v křesťanské Evropě říká pakt.Pakt je trvalé dohodnuté spojení s určitou entitou, které je dobrovolné z obou stran a pro obě strany má své výhody a protože se jedná o smlouvu, tak ta zavazuje obě zpaktované entity.V závislosti na křesťanství se věřilo, že pakt je lstí démonů, kterou se snaží člověka se svobodnou vůlí zbavit jeho nesmrtelné duše a že probíhá tak, že démon po určitou dobu slouží mágovi a po skončení této doby zemře a pak přejde do míst, kde sídlí démon a služby, které démon udělal pro mága, mág démonovi v posmrtném životě splatí.Toto není zas tak přesné, kromě toho že pakt, nebo něco na ten způsob není jen otázkou démonů, jsou jeho okolnosti a podstata stále zahaleny tajemstvím.Je to přijmutí určité entity, spojení s ní, přijmutí toho co představuje, jejích principů.Je to jistota, pevný bod v realitě mága, entita se o mága stará, stejně jako se mág stará o entitu.Co se děje s mágem po smrti není jasné, možná vůbec nic jako život po smrti neexistuje, ostatně živloví duchové říkali Paracelsovi, že nic nepřetrvá.Tradiční okultní představa je, že nehmotný zbytek mága se stává součástí egregoru s nímž uzavřel pakt, nebo že pozůstává v tomto spojení i nadále a je k dispozici entitě.Nevýhodou je ztráta svobody.Je to ulpění, zaseknutí se v realitě, upnutí se na její jeden kousek.Tuto nevýhodu popsal i František Bardon v Praxi magické evokace, kde uvádí že smlouva s nějakou andělskou bytostí, živlovým přednostou a nebo démonem, je přes všechny výhody pro mága nepřípustná, protože je stagnací v jeho vývoji.Je paradoxem, ale snadno vysvětlitelným, když si uvědomíme náboženské pozadí, že tradiční hermetici tolik ulpívající na svých názorech, zaseknutí v dogmatech a často fanaticky věřící svým ideálům, tolik brojili proti paktům s entitami, které jsou jen o něco větší vzdání se svobody, než to které sami podstoupili.Určitou formou paktu je přijmutí náboženství, je to též spojení s Egregorem, který poté vykrmujeme dodržováním nařízení náboženství a toho co bohové chtějí.
Takové spojení se děje často ritualizovaně, v Islámu vyznáním víry s prstem obráceným k nebi, v křesťanství křtem v nacismu přísahou vůdci německého národa apod.Náboženské rituály můžeme brát jako zvláštní magické akty, svaté přijímání prohlubuje spojení uctívače a egregoru, mše slouží k obrovskému posílení egregoru.Uctívač není mág, to on slouží a občas mu egregor pomůže, nebo si alespoň uctívač myslí, že mu pomahá.Naprogramování náboženského uvažování(trpím=bůh mě má rád, stane se mi něco dobrého=bůh mi pomohl) je pro egregory výhodné.Náboženské egregory se projevují, když potřebují, například když ztrácí uctívače a nebo když je skupina uctívačů ohrožena, egregory potřebují lidi na krmení a proto dělají reklamní akce, jako mariánská zjevení, ryby s kříži na těle, kozy s jmény Alláha a proroka rostoucími ze srsti, děti s vyrážkou shodnou s verši z Koránu, nebo novorozenci deformovaní do podoby hinduistických božstev.Pro mága má přimknutí se k nějakému silnému náboženskému egregoru ten význam, jako ukrývání se za tím velkým silným.Jako zavázání si velkého dvoumetrového hromotluka.
Z praxe víme, že když se v magii odvoláváme na autoritu něčeho co je silnější, než to co s čím se potýkáme, tak toto odvolání je velmi mocným "bičem" vůči tomu slabšímu, jako když se Josef Dürr v Experimentální demonologii odvolává na hebrejské jméno pána Adonáje, zastupující nevyslovitelné boží jméno, nebo si vzpomeňte na Strakonického dudáka.Nemusíme být věřící, ale Korán, Bible a jména významných božstev jsou užitečnými nástroji.Formou paktu, nebo "náboženství", je vlastně cokoliv s čím přicházíme do styku a co trvale vyznáváme a bereme za pravdu.Když jdeme jedinkrát v životě novou ulicí, tak krátkodobě uctíváme tuto ulici, její egregor a naopak jsme po většinu života v kultech toho čeho jsme fanoušky, hodnot které zastáváme, všeho v co věříme a co nás tvoří.Stejně ale také posilujeme vše co nemáme rádi, proti čemu brojíme, ikdyž tím posilujeme negativní stránku egregoru, proto křesťanství, které vytvořilo celý soubor postav a toho co je špatné, jako démony a satana, vlastně vytvořilo své vlastní protináboženství, na jehož základech v historii vznikaly různé satanisticky orientované ideologie.Stejně tak moderní laveyovský satanismus vrhá stín křesťanství, jako ze stínu křesťanství vyrostl satanismus.
Kdyby z nějakého důvodu Laveyovo učení nahradilo to Kristovo, tak by v změněné formě stále zůstaly "uctívané" křesťanské egregory a po tisíciletí by mohlo cosi z křesťanství být rekonstruováno.I antipatie, strach, nenávist a brojení proti jsou mocnou formou posilování egregorů.Samozřejmě nemohu vynechat šťastné húdú, jehož praxe je formou obchodu.Zvláště, když je v současnosti natolik populární, tak si zaslouží určitou krátkou zmínku, věřím že nemusím zaplňovat dalších několik stránek jeho rozebíráním, když už toho u nás bylo napsáno tolik J.Veselým, J.Karikou, A.M.N.Dostálovou a O.Líbalem.Přistupujeme na obchod, pomocí jednoduchého rituálu se zasvětíme duchům Hú a Dú, kteří mají svůj původ v Teosofii Blavatské, kde jsou to oni obyvatelé Atlantidy, kteří způsobili její zkázu díky provozování černé magie a tradici vúdú, kde jsou to guédé.V praxi šťastného húdú nejdříve uzavíráme pakt, vstupujeme do náboženství, to pití vody je jako přijímání krve Kristovy ve formě vína, ale voda je bližší mágům co zmutovali v rybolidi, viz analogie s hlubinnými Lovecrafta a nagy Warcraftu.V průběhu praxe je neustále kladen důraz na to, že duchům odevzdáváme část své energie a oni výměnou za to plní naše služby a uspokojují naše potřeby.Je to aktivní magické náboženství založené na obchodu, uctíváme duchy húdú, dáváme jim svou sílu, jsme podřízení a naoplátku nám-svým věrným služebníkům, tyto mocné bytosti plní přání.Samozřejmě to má svá další úskalí založené hlavně na odstupu a přístupu.V různých tradicích není pakt pokládán za něco negativního, tedy alespoň to co se rozumí pod pojmem paktu v evropské magii, ale všechny výhody jsou podmíněné určitou ztrátou svobody, na což je dobré pamatovat.
Magické entity jsou formou nebiologické inteligence, někdy jen určitého jednoduchého programu, jako mají larvy, které se vyživují na pudovém chování a nebo elementárové, které naprogramujeme na určitý specifický úkon, ale mohou získat svébytnost a jednat za sebe i mimo to na co je naprogramujeme.

Díky tomu, že jsou magické entity vytvořené z astrálního světla, nebo že jsou to aspekty vlastní mysli, nebo něco existujícího v kolektivním nevědomí, tak tyto bytosti můžeme vnímat jako inteligentní, svébytné a uvažující jednotky, stejně jako je třeba náš soused, nebo profesor matematiky.Magické entity, jako inteligentní bytosti, jsou tak něčím s čím dovedeme hovořit, co myslí, s čím se můžeme domluvit, co můžeme požádat o splnění přání a také urazit a poštvat proti sobě.Znepřátelené magické entity vám jistě přinesou velmi mnoho zábavných chvil, až budou obracet váš život naruby, podobně jako rozčilený soused bude zadupávat petrklíče na vaší zahrádce a profesor matematiky vám bude dávat špatné známky a neřešitelné úkoly.Z tohoto důvodu je dobré jednat s entitami slušně a ne nepřátelsky, samozřejmě musíte mít autoritu.Jako vědomé bytosti mohou být astrální entity uražené.K takovému znepřátelení, nebo uražení entity může dojít nejsnáze při magické evokaci, která je hlavně pro entity velmi obtížným počinem.Při evokaci dochází k zjevu dotyčné bytosti, k její materializaci, nebo projekci do našeho fyzikálního trojrozměrného světa, tak abychom s entitou mohli přímo komunikovat.Jako největší nezdvořilost pro entitu je, když se vám jí povede vyvolat a z nějakého důvodu jí bez rozloučení zažehnáte, třeba protože jste to chtěli jen zkusit, nebo jste se vyděsili, nebo se entita nezjevila, tak jak jste předpokládali apod.Pro entity je změna fáze z astrálu do fyzična těžká, je to jako kdybyste někoho přinutili pěšky vyšlapat na hóódně vysoký mrakodrap a pak ho beze slova šoupnout do výtahu, šachty na prádlo, nebo na plošinu na mytí oken a poslat zase zpátky dolů.Koho by to nenaštvalo a kdo by se pak nechal přinutit k podobnému výšlapu znovu?Jinak se vám též může povést entitu urazit i při rozhovoru, jako se nám to stává při běžné mezilidské komunikaci, také když porušíte vzájemný vztah důvěry a soukromí mezi vámi a entitou, nebo taky když kamaráda během rozhovoru šoupnete do výtahu, ikdyž vám chce ještě něco říct a bez rozloučení dolů.To jsou všechno otázky slušnosti, zdvořilosti a je to stejné jako s lidmi, nemůžete očekávat přátelské chování od člověka, kterému zabouchnete dveře před nosem, o rozhovoru s nímž budete psát články do novin a vyprávět při každé příležitosti a položíte telefon v půli slova, spíš čekejte kopanec.Díky tomu, že tyto bytosti stojí za realitou a dovedou jí měnit a přetvářet v závislosti na své moci a schopnostech, tak takový kopanec může být velký.Usuzuje se, nebo je alespoň zažité v naší okultní tradici, že je nutné se před evokační magií postit, jinak je možné očekávat zpětný odraz.Mnohem logičtější nařízení je neprovozovat magii, pokud jste nemocní, protože v tomto případě je nějaký negativní, nepříjemný důsledek pravidlem.Zdá se že magická praxe může některé zdravotní komplikace vytvářet, nebo energetické oslabení jim napomáhat, proto může dobrá fyzická kondice, dobrá životaspráva a pomoc svému zdraví docela dobrým nápadem.Entitám je jedno, jaké je vaše chování, jaká je vaše morálka, jestli jste dobří, zlí, právnici, humanitární pracovníci nebo dozorci v čínských koncentračních táborech.Každá entita ale představuje určité principy a bude ráda, když i vy budete ony určité principy zastávat, je to určitá forma obětiny.
Když se v průběhu magické praxe dostanete do kontaktu s entitou, tak této entitě, která vládne nad kusem reality, přináleží moc vyvolávat různé okolnosti, toho běžně užíváme v praktické magii, je to jeden z důvodů, proč do kontaktu s těmito bytostmi vstupujeme.Například středověký démon Sallos z populárního anglického grimoáru Goetie, kromě toho že je mírumilovný a vládne nad třiceti legiemi duchů také vládne nad způsobováním lásky mezi mužem a ženou a naopak, takže jej můžeme vyvolat, abychom někoho spojili poutem lásky a nebo se do nás někdo zamiloval.Kromě těchto jednoduchých cílených důsledků mohou entity vyvolávat v realitě různé další účinky, které nás zásobují novými zajímavými životními zážitky.Je třeba počítat s tím, že zavolání bytosti představující určité principy do naší osobní reality promítne to co představuje tato entita do našeho života.Mohou to být jak negativní, tak pozitivní důsledky a magie v tomto směru slouží k získávání životních zkušeností.To, že s něčím přijdeme do kontaktu není jen osobní halucinace, ale vyvolává to zajímavé synchronicity, které nás postihnou.Taková negativní martická entita, tak může do života přinést různé nesváry, hádky, spory a boje.Takové negativní události v životě nejsou něčím čemu bychom se měli vyhýbat, protože jsou něco co nás může postihnout kdykoliv a magie nám umožní takové události přitáhnout dříve, než nás zastihnou v plné síle nepřipravené a vypořádat se s nimi.Je to získávání zkušeností.Důležité je si uvědomit, co daná entita představuje a co takový kontakt s ní může vyvolat v našem životě.V určitých situacích v nichž se můžeme nacházet mohou některé síly zapůsobit jako spouštěč celé série událostí, které jsme nezamýšleli, které může být obtížné zvládnout a mohou způsobit zhroucení celého dosavadního života.Život je změna, ale někomu by se nemuselo zamlouvat, že přijde o kariéru i osobní život.Může to být, zvláště pokud jde o zpětný odraz, pomyslné strčení do první z celé řady kostek domina.Naštvaná entita ráda takovou řadu odpálí.Magické entity jsou cosi existující na pomezi objektivní reality a psychiky, proto se projeví důsledky kontaktu s magickými entitami nejen v objektivní realitě, ale též v psychice.Pokud si představíme každou entitu jako část mysli, tak při kontaktu dojde k vyvýšení této specifické oblasti mysli.Z astrologického hlediska je každá entita silou určitých astrologických kvalit a specifikací, můžeme použít astrologické symboliky, jako jazyka k jejímu popsání, pak při kontaktu dojde k zvýraznění těchto určitých kvalit v mágovi.Při invokaci dochází přímo k získání těchto kvalit, k jejich vyvýšení v mnohem větších úrovních, než ke kterým dochází při jiných formách kontaktu, jako je evokace, protože invokace je cílená na roznícení těchto kvalit v nás.Proto při praxi musíme dávat pozor na naše vlastní psychologické a astrologické vlastnosti, při jejichž zjišťování nám pomůže introspekce a tvorba osobního nativního horoskopu.Například u mé osoby je negativně akcentovaný Mars, takže bych si měl dávat pozor na kontakt s martickými entitami.Dle českého hermetika Josefa Veselého, jehož názor zde papouškuji, je zvláště nutné si dát pozor na kontakt s entitami přináležející těm planetárním silám, které jsou v našem nativním horoskopu poškozené Plutem.Musíme též dát pozor na to, aby byly prvky které entita představuje v psychice zastoupené, protože jinak je to skok do prázdna, snaha o dosažení něčeho mimo nás.Prastaří a Vnější bohové Lovecraftovské gnóze představují velmi hluboké, nebo vzdálené v psychice mága, nebo v naší planetární soustavě a první kontakt s nimi může mít bez přípravy charakter krize a proto bývá před započetím praxe s těmito bytostmi doporučováno magicky projít sedmi klasickými planetárními silami.Jak uvidíte, tak stykem s magickými entitami postupně roste odolnost mága vůči nim, takže když s nimi vejdete do přímého kontaktu a necháte na sebe přímo působit jejich specifické "záření", tak poprvé může vyvolat taková konfrontace i větší krizi, která nám nemusí připadat uplně jednoduchá a příjemná, ale po jejím zvládnutí bude totožné vystavení se"záření" entity provázeno mnohem menšími důsledky, jinak řečeno se zvýší imunita.Je to jako, když se vám na kůži vytvoří mozoly při těžké fyzické práci a kůže se tak stane více odolnou proti poškození.
Magické entity, což asi není třeba příliš zmiňovat, mají též tendenci a potenciál se krmit na mágovi přímo, vysávat mu energii, bez jeho svolení.Někdy toho využíváme, jako když se svou energií obchodujeme, nebo když namísto kuřidla používáme ke zhmotnění podoby entity síly svého těla, například když spiritistická média vylučují ektoplazmu a z ní povstávají fantomy.Magické entity se mohou po zkontaktování zdržet v blízkosti mága a vyživovat se na jeho úkor.To je samozřejmě dobrý námět pro různé fantastické příběhy, ale k podobným jevům skutečně dochází a není zas tak obtížné je vyvolat.Demonolog Josef Dürr popisuje upíjení vitality a sání sil, démoni z Simonova Necronomiconu patřící k tzv.Mardukově padesátce při praxi vyvolávají též energetický úbytek a tak dále.Prostředkem proti takovým a dalším podobným negativním astrálním vlivům je okultní hygiena.Její prostředky se zabývají očisťováním mága a okolí od negativních vlivů a též ošetřováním aurického těla, nebo jeho zpevňování.K nejběžnějším takovým prostředkům patří zažehnávací rituál pentagramu, kabalistický kříž apod., jejich přesné podoby jsou uvedené například v knize Magie od Josefa Veselého, nebo na internetu.Rituál pentagramu je pro mága velice užitečným, může sloužit k mnoha očistným a zažehnávacím účelům.Když nás něco vycucává nebo obtěžuje, tak je vhodné tento rituál užít, měl by být pravidelnou činností, aby zajišťoval ochranu a čistotu.V zahraničí obvykle všechny rituální magické akce začínají a končí menší zažehnávacím pentagramovým rituálem, kromě jasné očistné funkce a přípravy na rituál, slouží k vymanění se z běžné reality, běžného všedního chápání a vstupu tam kde sny a objektivní reálno splývají v jedno.Oproti tomu zde nemají zažehnávací rituály tradici a stále existují okultisté, kteří pracují bez nich.Když západní okultista začíná a končí rituál menším zažehnávacím rituálem pentagramu, tak český mág jej začíná s magickou holí v ruce a končí s nástupem do nemocnice.Český hermetik a křesťanský mystik Karel Weinfurter, co rozhodně rituál pentagramu nepoužíval, také nějaký čas pobýval v nervovém sanatoriu.Cvičení středního pilíře je užitečné k vyrovnání energie v těle, třeba když vám něco, dejme tomu z části těla tuto energii odčerpá a vytvoří tak nerovnováhu, poté se zdá, ale může to být jen osobní dojem, že imaginárním vyrovnáním energie se zlepší stav.Když dojde k vampirickému útoku, který se může projevovat jako hypnagogický stav přidružený k ochrnutí, nebo nepříjemný lucidní sen, něco na pomezí spánkové obrny a změněného stavu vědomí, kdy vás něco otravuje, například máte pocit škrcení a cítite nepřátelskou přítomnost něčeho ve vaší blízkosti, tak jako jednoduchý způsob zažehnání, zahnání nepřátelské bytosti, funguje udělat znamení pentagramu, to se sice dělá špatně, když se nemůžete hýbat, ale můžete jej imaginovat, vyvolat jeho představu proti tomu co vás ohrožuje.Pentagram funguje jako velice účinný symbol, symbolizovaná vůle, kterého se entity bojí a jenž je zahání.Podobně fungují též boží jména, odvolání se na Ježíše Krista, Adonáje, Alláha atd., stejně tak znamení egregorů těchto a dalších náboženství, jako kříž a hexagram mohou fungovat.Přemýšlejte jestli dotyčná entita má skutečně záměr vám ublížit, jestli je její přítomnost nežádoucí, protože to může být také důsledek nějakého vašeho snažení, například praxe s necronomiconskými entitami vyvolává hypnagogické stavy a též experimentování s dalšími entitami může mít za cílený následek, někdy děsivý, v nějakém stavu změněného vědomí, kdy se s tím s čím chcete střetnete.Samozřejmě, i pak když za vámi entita přijde na pozvání, tak jí nic nebrání si z vás trochu uždibnout.
Každá entita se kterou přijdete do kontaktu se pokusí být středobodem vašeho universa, kolem kterého se poté začne točit váš kosmos.Pro křesťana je takovým středobodem Bůh a podle něj je rozvržený jeho osobní kosmos, kontaktem s entitou přitáhnete do svého osobního kosmu něco co se pokusí být jeho středem a přetvořit váš kosmos podle sebe.Je to jako gravitační síla planet a hvězd, do vaší soustavy přijde nová hvězda, která pak vyvolá zmatek a přetáhne dráhy všeho ve vaší soustavě kolem sebe, vy musíte mít vždy větší gravitační sílu, než cokoliv, kdokoliv ve vesmíru.Můžete přijít do kontaktu s malými kamennými planetami, plynnými obry jako je Jupiter a nebo dokonce hvězdami obrovské hmotnosti, ale vy-mág jste černá díra s potenciálem ohnout časoprostor za jeho hranice a změnit dráhy všech ostatních kusů hmoty.To může být špatné pro vše co se dostane do gravitačního pole mága.V Magii pro pokročilé přirovnává Josef Veselý entity s nimiž může mág přijít do kontaktu během své praxe k drogám s různým stupňem návykovosti.Návykovost je to samé co ona pomyslná gravitační síla, některé entity mají malou gravitační sílu-návykovost, jiné naopak velikou.Až si zkusíte s něčím astrálním pracovat a ono to bude fungovat, plnit vaše přání, tak to pocítíte na vlastní kůži, pocítíte velikou moc a to je ta nejsladší droga, budete se soustředit na její zdroj-entity a budete chtít více, ikdyž už vám pak droga-entita nebude přinášet žádné uspokojení, budete jí chtít i nadále.Přirovnání k drogám je skvělé.
Z astrofyziky víme, že největší gravitační sílu mají hvězdy a tak v magii, kde kromě planet a jejich satelitů pracujeme i s centrální hvězdou naší soustavy tomu bude obdobně.Největší nebezpečí pro mága představují právě entity které z astrologického hlediska příslušejí Slunci.
Ikdyž se v důsledku informací obsažených v tomto článku může zdát kontakt s magickými entitami jako velice riskantní a něco čemu by se měl každý člověk raději vyhnout, tak tato možnost neexistuje.Celý Matrix v němž existujeme je složený z takových entit, je superentitou, pánem snů a žalářníkem snících, ale mimo něj je nic, je existence a neexistence.Už tím, že máte nějaké názory a celé vaše vědomí je přeplněné různými informacemi, jste v kontaktu a paktu s celou legií entit, tím že vnímáte a existujete uvnitř.Pro čaroděje, nebo jak chcete jinak nazývat osobu praktikující magii, už neexistuje cesta zpět.Čaroděj si vyšlapal cestičku, aby si mohl hrát s klamnou realitou a ani to že jí už nepoužívá jí nevyhladí do podoby původního terénu, abychom dostáli paranoidnímu duchu okultismu můžeme říct že oni o vás vědí, respektive vědí o tom, že vy víte.Pro někoho kdo pocítil iluzornost reálna je nemožné navrátit se do starých kolejí.Magické entity jsou naše výtvory, udržujeme jejich existenci jen tím, že je krmíme a že připouštíme jejich existenci, ikdyž jim většinou nesvěřujeme vlastní vědomí a schopnost uvědomovat si a myslet.Mág má schopnost je ovládat, přinutit k přestavování reality a nebo je zničit.Imaginací tvoříme a vůlí ničíme.Mág co připustí jejich existenci jako svébytných a inteligentních bytostí, ikdyž se většině lidstva jeví jen jako idea slovanství, internet nebo traktor, tím získává moc s nimi komunikovat.Tím že v rámci magického vnímání reality víme co jsou a jaký je náš poměr vůči nim je můžeme ovládat, nebo se pasovat do role otroka s dohodnutými podmínkami otroctví.Z pohledu alespoň částečně svobodného člověka je sice takové otroctví nanejvýše nevýhodné, ale pro toho kdo dobrovolně podepsal smlouvu o vzdání se svobody výměnou za něco, má své výhody.Tím nemyslím jen klasické faustovské pakty s Mephistophielem a spol., ale jakékoliv se odevzdání a sloužení čemukoliv tvořícímu realitu.
Použitá literatura a literatura doporučená k dalšímu studiu:´
Jan Kouba:Liber Ya Te Veo (soukromý spis ACETDA)
Josef Dürr:Experimentální demonologie (in:grimoar.cz)
Josef Veselý:Magie (Vodnář, 2001)
Josef Veselý:Magie pro pokročilé (Vodnář, 2004)
Jozef Karika:Anorganické bytosti - spojenci čarodejov I-III (in:putnici.sk)
František Bardon:Praxe magické evokace (Chvojkovo nakl.,1998)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 MilSs* MilSs* | Web | 18. listopadu 2010 v 9:30 | Reagovat

Ahojky prosím mrkla by jsi jedním očkem na moji povídku?=) A jestli tě zaujme tak můžeš i oběma. Je to jen na tobě. Jinak zajímavý článek . =)

2 Info Cemstar Cz Info Cemstar Cz | E-mail | Web | 1. května 2011 v 21:20 | Reagovat

Kalkulacka Pujcky

3 Larryses Larryses | E-mail | Web | 21. března 2017 v 19:50 | Reagovat

Sleep apnea has long disrupted the lives of untold number of sufferers as well as their loved ones. To stand a good chance of effectively manage this difficult condition, solid knowledge and understanding of its causes is necessary. Apply the information in this piece, and you will possess the information needed to mitigate the impact sleep apnea has on your life.

If you are unsure whether or not you have sleep apnea, consider setting up an audio or video recorder next to your bed. When you review the recording, watch or listen for choking, gasping or other signs that you are not getting enough air as you sleep. Present your findings to your doctor if you suspect that you do have apnea.

Consider doing a few very specific exercises before going to bed each night, to alleviate some of your sleep apnea symptoms. Exercising throat and tongue muscles has been proven in scientific studies to reduce snoring, improve breathing and lessen the more profound effects of sleep apnea when done according to doctor's orders.

If you have tried a number of less drastic sleep apnea treatment options, you might want to consider discussing surgical treatment options for the condition with your primary care physician. Sleep apnea treatment surgery often involves increasing the diameter of your airway in an effort to reduce the number of apnea episodes that you experience.

Getting a CPAP machine is probably the best option for your sleep apnea. These machines will keep your airways open and help you breathe. You should talk to your doctor about CPAP machines and figure out which model would be the most adapted. This machine should work if you use it properly.

Don't give up on treatment for sleep apnea after one doesn't work. There are a variety of treatments for your condition, so finding the right one is sometimes a process of trial and error. The number and severity of your symptoms influence what treatment is correct one for you. Giving multiple treatments a chance ensures you find the one that works the most effectively.

Avoid any type of drugs or alcohol if you are experiencing any type of sleep apnea. Drugs and alcohol will slow down your respiratory system, and that is known to be one of the causes of sleep apnea. If you are struggling with this issue, try to get some professional help to overcome these addictions.

A great way to ensure that you do not sleep on your back and cause sleep apnea to occur is to use a tennis ball to prevent rolling onto your back. You can place one in a pillow behind your back and when you roll over in your sleep, the tennis ball will make you roll back on your side.

If simple changes in your lifestyle, such as regular sleep hours and losing weight, have not eliminated your sleep apnea episodes, it is time to consult with a sleep specialist. The specific causes of your sleep apnea can be evaluated, and an individual treatment plan can be designed for you.

Learning more about sleep apnea is important because knowledge can help put your mind at ease. Take the information you have learned in this article and talk to your doctor about it. He or she can then better help you more easily when you know more about this disorder yourself.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama